Budowa domu na obszarze chronionego krajobrazu – jakie wymogi trzeba spełnić?

obszar chronionego krajobrazu budowa domu

Na powodzenie budowy domu może składać się wiele czynników, w tym także miejsce, w którym chcesz postawić budynek. Jest bardzo wiele nietypowych możliwości lokalizacji, z których jedną stanowi obszar chronionego krajobrazu. Czym ten teren się charakteryzuje i jakie trudności możesz napotkać, próbując rozpocząć to przedsięwzięcie?

Jakie tereny obejmuje obszar chronionego krajobrazu?

Do obszaru chronionego krajobrazu zalicza się miejsca, zabezpieczone z uwagi na charakterystyczny krajobraz o różnorodnych ekosystemach, a także cenne, gdyż pozwalają zaspokajać potrzeby w zakresie turystyki oraz wypoczynku, i pełnią rolę korytarzy ekologicznych. Znajdują się one zazwyczaj w dolinach rzecznych, kompleksach leśnych, ciągach wzgórz, polach wydmowych oraz torfowiskach. Działania gospodarcze na tej powierzchni są objęte pewnymi ograniczeniami. Obszar określa sejmik województwa za pomocą specjalnej uchwały, a następnie nadaje mu nazwę, stwierdzając też jego lokalizację, przestrzeń oraz osobę, która będzie pełnić nadzór. Następnie ustala wszelkie formalności, związane z czynną ochroną ekosystemów i zakazy odpowiednie dla konkretnego obszaru bądź części, które wynikają z potrzeb jego ochrony.

Do zlikwidowania lub zmienienia granic obszaru chronionego krajobrazu może dojść na mocy uchwały sejmiku województwa, po wydaniu pozytywnej opinii przez odpowiednie rady gmin. Stanie się tak, gdy ich przedstawiciele stwierdzą całkowitą i bezpowrotną utratę charakterystycznego krajobrazu o różnorodnych ekosystemach oraz opcji zaspokajania potrzeb turystycznych czy wypoczynkowych.

Czego zakazuje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu?

Na terenie obszaru chronionego krajobrazu całkowicie zabrania się organizacji czynności, które mogą w znacznym stopniu oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku. Mówi ona o rozpowszechnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w chronieniu środowiska i ocenach działania na przyrodę. Niedopuszczalne są także prace ziemne, które na stałe zniekształcają rzeźbę terenu, pomijając działalność dotyczącą zabezpieczenia przeciwsztormowego, przeciwpowodziowego bądź przeciwosuwiskowego, a także utrzymania, budowy, odbudowy, naprawy oraz remontu urządzeń wodnych. Powstrzymaj się także od likwidacji oraz zasypywania czy przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Ogólnie zabrania się także umieszczania tutaj nowych obiektów budowlanych zarówno w przypadku ustanowienia planu zagospodarowania przestrzennego, jak i jego braku. Pamiętaj też o występowaniu tzw. otulin obszarów, gdzie również możesz spotkać się z mnóstwem barier i zakazów.

obszar chronionego krajobrazu budowa domu

Obszar chronionego krajobrazu a budowa domu

Aby wybudować dom na obszarze chronionego krajobrazu musisz spełnić określone warunki. W pierwszej kolejności przeanalizuj treść uchwały sejmiku województwa, na podstawie której powstał ten teren. Możesz spotkać się z szeregiem zakazów, które uniemożliwiają zabudowę, a wynikają z ustawy o ochronie przyrody. Zabrania się umiejscowienia obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów różnych zbiorników wodnych, takich jak rzeki bądź jeziora, pomijając urządzenia wodne i sprzęty, zajmujące się racjonalną gospodarką rolną, leśną bądź rybacką. Zakazana jest też lokalizacja w obrębie pasa szerokości 200 m od granicy brzegów klifowych, a także w pasie technicznym brzegu morskiego.

Koniecznie zastanów się także nad przeznaczeniem działki. Sprawdź, czy teren, na którym się ona mieści, ujęto w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a jeśli tak, to ustal, czy zabudowa jest możliwa. W przypadku problemów, spróbuj zdobyć decyzję o warunkach przedsięwzięcia, mogącą umożliwić Ci ten proces.

Z budową budynku jednorodzinnego w miejscu obszaru chronionego krajobrazu wiąże się konieczność uzyskania pozwolenia bądź zgłoszenia, co zależy od rodzaju obiektu budowlanego.

Wiesz już, czym jest obszar chronionego krajobrazu, czego się tam zakazuje i jakie przeszkody możesz spotkać przy próbie wybudowania tam domu. Miejsce jest niezwykle ciekawe, jednak postawienie na nim budynku zdarza się bardzo rzadko ze względu na rygorystyczne przepisy. Zastanów się, czy chcesz bawić się w załatwianie wielu formalności po to, by i tak odejść z kwitkiem.

Ostatnie wpisy