Przyłącze gazowe – co należy o nim wiedzieć

osoba montująca instalację do przyłącza gazowego

Wprawdzie nie w każdym przypadku, ale dostęp do sieci gazowej wciąż dziś warunkuje byt wielu gospodarstw domowych. Bez dostępu do błękitnego paliwa nie da się w nich ugotować obiadu, korzystać z ciepłej wody z kranu czy ogrzać pomieszczeń mieszkalnych. Mieszkańcy bloków zazwyczaj nie muszą przejmować się w tym zakresie formalnościami. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku właścicieli nowo budowanych domów jednorodzinnych. Jeśli chcą, aby popłynęło do nich błękitne paliwo, sami muszą się też o to postarać. Przepisy w tym zakresie reguluje rozporządzenie ministra gospodarki z 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158, z późn. zm.), wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Z 1997 r., Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

Procedura nie należy do najłatwiejszych i najkrótszych, ale też nie trzeba jej się obawiać. Na początek trzeba wiedzieć, że według definicji przyłącze gazowe to odcinek sieci, odchodzący od gazociągu zasilającego do tzw. armatury odcinającej. To rozróżnienie jest bardzo istotne. Właścicielem przyłącza jest bowiem operator systemu dystrybucyjnego i to on odpowiada za stan techniczny tej części. Natomiast instalacja znajdująca się wewnątrz od zaworu głównego to już własność osoby posiadającej budynek i na niej również spoczywają określone, choć inne obowiązki. Co ważne, celem przyłącza jest więc podłączenie do sieci gazowej urządzeń lub instalacji należących do podmiotu przyłączanego. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, prace w tym zakresie mogą prowadzić wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami.nowoczesne kotły i elementy instalacji gazowej

Ustalenie właściwego adresata wniosku

Podłączenie do sieci gazowej wymaga postępowania według określonych procedur. Operatorem gazociągów najbardziej interesującym odbiorców indywidualnych i małe przedsiębiorstwa będzie zazwyczaj Polska Spółka Gazownictwa. Określa to rozporządzenie, które zaliczyło wskazane podmioty do grupy z niskim poborem gazu ziemnego wysokometanowego (a więc do 10 m3 na godzinę) lub gazu ziemnego zaazotowanego (do 25 m3 na godzinę). Aby wykonać przyłącze gazowe, na początek trzeba ustalić, czy dla danej lokalizacji jest to w ogóle technicznie możliwe. Co istotne, wydanie warunków przyłączenia do sieci lub otrzymanie informacji o możliwości takiego przyłączenia jest bezpłatne. Nie zobowiązują też one do zawarcia umowy i podjęcia dalszych kroków w tej sprawie.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyłącze gazowe? Właściwym adresatem będzie biuro obsługi klienta jednostki terenowej, podlegającej odpowiedniemu oddziałowi zakładu gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Na szczęście operator idzie z duchem czasu i ułatwia życie klientom. Na stronie internetowej PSG jest dostęp do portalu przyłączeniowego, który pozwala wykonać wiele formalności elektronicznie. Można również w sposób zdalny kontrolować przebieg kolejnych etapów procesu przyłączeniowego, korzystając z bezpłatnych powiadomień SMS albo na internetową skrzynkę pocztową. Samo zawarcie umowy również może odbyć się elektronicznie, ale możliwe jest też złożenie podpisu w tradycyjnej formie.

Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe?

Do właściwej gazowni lub jej placówki należy osobiście lub drogą elektroniczną złożyć komplet dokumentów. Pierwszym z nich będzie oczywiście wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I, który dostępny jest na stronie internetowej operatora. Wnioskodawca musi tam podać istotne informacje. Będą to m.in.: dane osobowe, adres do korespondencji, dane obiektu przyłącza, cel wykorzystania paliwa gazowego w domu czy planowany termin rozpoczęcia poboru gazu.

Do wniosku o podłączenie do sieci gazowej powinny zostać dołączone także inne dokumenty. Pierwszy z załączników to oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym ma się pojawić przyłącze. Oprócz tego konieczny będzie plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu i propozycję punktu wyjścia z systemu gazowego. Jeżeli wniosek jest kompletny, prawidłowo wypełniony i nie istnieją żadne przeciwwskazania dla danej lokalizacji pod kątem podłącza gazowego, dokument powinien zostać rozpatrzony w ciągu 21 dni, ale w praktyce trwa to do 30 dni. Jeśli natomiast wniosek zawiera błędy lub braki formalne, w ciągu 7 dni wnioskodawca otrzymuje informację, że ma przynajmniej 21 dni na uzupełnienia i poprawki.instalacja gazowa składająca się z kotła i przyłącza

Prace projektowe i wykonawcze

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej kolejnym etapem jest już podpisanie umowy. W przypadku, gdy właścicielami nieruchomości są współmałżonkowie bez rozdzielności majątkowej, wystarczy podpis jednej osoby. Umowa określa m.in.: moc przyłączeniową, zakres niezbędnych prac do wykonania, wymagania techniczne układu pomiarowego, miejsce rozgraniczenia sieci dystrybucyjnej i instalacji domowej czy wysokość opłaty za przyłączenie. To wnioskodawca ponosi koszt wykonania przyłącza gazowego. Jest on zależny mocy oraz odległości nieruchomości od gazociągu, ale również od regionu kraju. Wykonanie przyłącza zwykle zajmuje ok. 6-7 miesięcy, a kwestie proceduralne uniemożliwiają realne przyspieszenie tego procesu.

Projekt przyłącza leży po stronie operatora systemu dystrybucyjnego. Natomiast w gestii właściciela nieruchomości jest zapewnienie projektu instalacji gazowej wewnętrznej. W podobny sposób rozgraniczone zostały prace wykonawcze, ale zawsze muszą one być zlecane podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.), wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wymaga pozwolenia na budowę. Są jednak wyjątki. Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku domów na zgłoszenie oraz w sytuacji, gdy wcześniejsze pozwolenie na budowę budynku obejmowało również instalację gazową.

Formalności na zakończenie

Kiedy gotowa jest już infrastruktura techniczna, konieczne są jeszcze jej odbiory przez uprawnione osoby. Odbiór przyłącza gazowego wykonuje właściwy operator. Sprawdzana jest szczelność, wentylacja oraz podłączenia. Kolejny punkt to przesłanie do PSG zgłoszenia gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym. Konieczne jest również zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z jednym z dostępnych na rynku upoważnionych do tego celu przedsiębiorstw. Największym oraz najbardziej znanym jest oczywiście Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Przy okazji podpisywania umowy na dostarczanie gazu należy również uzgodnić termin napełnienia instalacji oraz montażu gazomierza. Co istotne, właściciel nieruchomości musi być obecny przy tej czynności. Protokół odbioru licznika gazowego wymaga bowiem osobistego podpisu. Trzeba pamiętać, że błękitne paliwo nie będzie dostarczone do domu, dopóki nie zostanie opłacona faktura wystawiona za wykonanie przyłączenia. Od momentu uruchomienia dostaw gazu, właściciel nieruchomości staje się jego faktycznym odbiorcą.

Ostatnie wpisy