Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

dom w trakcie budowy z niedokończonymi ścianami i dachem

Kiedy właściciel działki budowlanej rozważa postawienie na niej domu, musi wypełnić określone prawem procedury. Skompletowanie dokumentów wymaga wysiłku, ale trzeba przez ten etap przebrnąć. Nawet kiedy już je posiadamy, uzyskanie pozwolenia na budowę domu i tak może być czasochłonne. Jeśli jednak wypełnimy wszystkie procedury, powinno być to formalnością. Szczegółowe przepisy i czas oczekiwania określa w tym przypadku Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), oczywiście z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Pozwolenie na budowę domu to oficjalna decyzja urzędu. Daje ona zgodę i możliwość, ale dotyczy wyłącznie właściciela działki budowlanej. Zanim jednak złożymy do odpowiedniej instytucji wniosek o pozwolenie na budowę, trzeba zapoznać się ze specyfiką samego terenu planowanej inwestycji. W tym celu należy odwiedzić właściwy dla lokalizacji urząd miasta lub gminy. Jeśli działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oszczędzi to trochę czasu. Jeśli jednak nie, konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy.plac budowy wysokiego budynku

Komplet dokumentów to podstawa

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje urząd miasta lub gminy, a w przypadku miasta stołecznego Warszawy urzędy dzielnicowe. Jest też sposób zdalny – listowny albo elektroniczny. Jeżeli działka znajduje się w obrębie dwóch gmin, to wniosek należy zgłosić do urzędu, na którego terenie jest większa część. W tej sytuacji decyzja zostanie wydana w porozumieniu z innymi zainteresowanymi stronami. W przypadku właściciela działki lub jego użytkownika wieczystego, złożenie wniosku jest pozbawione opłaty skarbowej.

Ważne, aby przygotować komplet potrzebnych dokumentów. Są to: wniosek o ustalenie warunków zabudowy, mapa zasadnicza lub ewentualnie ewidencyjna, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawione w formie graficznej, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, potwierdzenia o zapewnieniu dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej. Na usunięcie ewentualnych braków jest 7 dni. Bez kompletu dokumentów wniosek pozostanie nierozpatrzony.

Jeśli wszystko jest w porządku, urząd rozpocznie postępowanie administracyjne. Na decyzję czeka się do 90 dni. W praktyce zdarza się, że jest to dłużej, bo do tego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego na uzyskanie uzgodnień, opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Jeśli planowana inwestycja w postaci budowy domu spełnia wszelkie wymogi, urząd wyda decyzję o warunkach zabudowy. W przeciwnym wypadku otrzymuje się odmowę, od której można jeszcze się odwoływać.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Posiadając już decyzję o warunkach zabudowy, możemy powrócić do batalii o pozwolenie na budowę domu. Również tutaj konieczne jest skompletowanie potrzebnych dokumentów. Przede wszystkim będzie to wniosek o pozwolenie na budowę. Załączyć należy również projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach. Do tego jeszcze aktualne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia projektanta, wydane przez właściwą izbę samorządu budowlanego. I wreszcie oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych przypadkach będą wymagane jeszcze inne dokumenty. Może to być choćby omawiana wyżej decyzja o warunkach zabudowy czy potwierdzenie zapłaty, gdy część domu zostanie przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe.

Aby złożyć dokumenty do właściwego urzędu, ważne jest, aby dowiedzieć się, kto wydaje pozwolenie na budowę w danym przypadku. Jeśli działka znajduje się w Warszawie, będzie to urząd dzielnicy. W przypadku miast na prawach powiatu właściwy okaże się urząd miasta, a jeśli mamy do czynienia z innymi lokalizacjami działek – starostwo powiatowe. Jeśli jednak nasz teren znajduje się na obszarze o szczególnym statusie prawnym, pozwolenie wydaje wojewoda. Będzie tak w przypadku terenów zamkniętych lub ze zlokalizowanymi na nich zakładami górniczymi. Pozwolenia wojewody wymagają również inwestycje na obszarach morskich wód wewnętrznych, wyłącznej strefy ekonomicznej, portów czy przystani morskich.dom jednorodzinny ze spadzistym dachem

Dokumenty składa osobiście inwestor, czyli przyszły właściciel domu lub jego ustanowiony prawem pełnomocnik. W tym momencie bardzo ważne jest też określenie, ile kosztuje pozwolenie na budowę. W przypadku domu, w którym nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza, usługa jest bezpłatna. Jeśli jednak część nieruchomości przeznaczona zostanie na cele zarobkowe, opłata wynosi 1 zł za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej, ale nie może być ona większa niż 539 zł. Wymaganą kwotę należy uiścić przelewem na konto lub w kasie właściwego urzędu, a potwierdzenie wpłaty koniecznie trzeba załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Ile się czeka na pozwolenie na budowę?

Czas oczekiwania zależy od kilku czynników. Według przepisów powinno to być do 65 dni od daty złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin ten może jednak się wydłużyć. Zdarzy się tak, gdy wniosek będzie niekompletny lub niezgodny z przepisami prawa. W obu przypadkach odpowiedni urzędnik poda datę, do której trzeba uzupełnić braki i poprawić dokumenty. Niedotrzymanie terminu spowoduje brak rozpatrzenia wniosku lub w przypadku niezgodności dokumentów z obowiązującym prawem – decyzję odmowną. W obu sytuacjach przysługuje zażalenie do wojewody, a następnie jeszcze skarga do sądu administracyjnego.

Gdy odpowiednia instytucja wyrazi zgodę na postawienie domu na działce, za pośrednictwem poczty wysłane zostaje pozwolenie na budowę. Za to projekt budowlany z pieczątkami urzędu trzeba już odebrać osobiście lub przez pełnomocnika. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata. Wygasa więc w sytuacji, gdy w tym czasie nie zostaną rozpoczęte prace budowlane lub na okres o 1 dzień dłużej zostaną one przerwane. Wtedy konieczne jest złożenie nowego wniosku o pozwolenie na budowę. Przed rozpoczęciem prac na działce należy też pamiętać o odebraniu z urzędu ostemplowanego dziennika budowy, który na bieżąco trzeba uzupełniać.

Tutaj warto nadmienić, że o rozpoczęciu robót budowlanych możemy stwierdzić, kiedy: geodeta wytyczył dom na działce, wykonana zostanie niwelacja gruntu, do działki doprowadzony będzie prąd oraz woda, dojdzie do zagospodarowania terenu np. przez ogrodzenie lub umieszczenie tam kontenerów dla robotników. W niektórych przypadkach pozwolenie na budowę domu nie jest konieczne, a wystarczy zgłoszenie budowy. Pozwala to na szybsze rozpoczęcie prac, ale dotyczy to nieruchomości o mniejszym metrażu. Szczegółowe warunki tego rozwiązania określa ta sama ustawa.

Ostatnie wpisy